Hóa sinh chuyên sâu (AAS/GC/HPLC...)

 • Quang kế ngọn lửa

  Quang kế ngọn lửa (6)

 • Quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

  Quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (7)

 • Quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS

  Quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS (8)

 • Quang phổ hồng ngoại / cận hồng ngoại

  Quang phổ hồng ngoại / cận hồng ngoại (10)

 • Hệ thống chiết pha rắn SPE (tự động)

  Hệ thống chiết pha rắn SPE (tự động) (4)

 • Sắc Ký Ion IC

  Sắc Ký Ion IC (1)

 • Quang phổ huỳnh quang nguyên tử

  Quang phổ huỳnh quang nguyên tử (2)

 • Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC/TNb

  Máy đo tổng cacbon hữu cơ TOC/TNb (4)

 • Sắc ký khí GC, sắc ký khí khối phổ GCMS

  Sắc ký khí GC, sắc ký khí khối phổ GCMS (2)

 • Máy huỳnh quang XRF/nhiễu xạ tia XRD

  Máy huỳnh quang XRF/nhiễu xạ tia XRD (4)

 • Sắc ký lỏng HPLC/UHPLC/GPC/điều chế

  Sắc ký lỏng HPLC/UHPLC/GPC/điều chế (6)