Y tế - kiểm soát nhiễm khuẩn CSSD

CÁC KHÁI NIỆM:

 • Tiệt khuẩn (Sterilization): là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ tất cả các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.
 • Khử khuẩn (Disinfection): là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả vi sinh vật gây bệnh trên dụng cụ (DC) nhƣng không diệt bào tử vi khuẩn. Có 3 mức độ khử khuẩn (KK): khử khuẩn mức độ thấp, trung bình và cao.
  • Khử khuẩn mức độ cao ( igh level disinfection): là quá trình tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật và một số bào tử vi khuẩn.
  • Khử khuẩn mức độ trung bình (Intermediate-level disinfection): là quá trình khử đƣợc M.tuberculosis, vi khuẩn sinh dƣỡng, virus và nấm, nhƣng không tiêu diệt đƣợc bào tử vi khuẩn.
  • Khử khuẩn mức độ thấp (Low-level disinfection): tiêu diệt đƣợc các vi khuẩn thông thƣờng nhƣ một vài virut và nấm, nhƣng không tiêu diệt đƣợc bào tử vi khuẩn.
 • Làm sạch (Cleaning): là quá trình sử dụng biện pháp cơ học để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và chất hữu cơ bám trên những DC, mà không nhất thiết phải tiêu diệt đƣợc hết các tác nhân nhiễm khuẩn; Quá trình làm sạch là một bƣớc bắt buộc phải thực hiện trƣớc khi thực hiện quá trình khử khuẩn (KK), tiệt khuẩn (TK)
  tiếp theo. Làm sạch ban đầu tốt sẽ giúp cho hiệu quả của việc KK hoặc TK đƣợc tối ƣu.
 • Khử nhiễm ( econtamination): là quá trình sử dụng tính chất cơ học và hóa học, giúp loại bỏ các chất hữu cơ và giảm số lƣợng các vi khuẩn gây bệnh có trên các DC để bảo đảm an toàn khi sử dụng, vận chuyển và thải bỏ.

 

 • Máy tiệt khuẩn bằng khí EO sử dụng khí EO (Ethylene Oxide)

  Máy tiệt khuẩn bằng khí EO sử dụng khí EO (Ethylene Oxide) (11)

 • Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp PLASMA

  Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp PLASMA (4)

 • Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế sấy chân không

  Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế sấy chân không (8)

 • Máy rửa khử khuẩn dụng cụ bệnh viện/ CSSD

  Máy rửa khử khuẩn dụng cụ bệnh viện/ CSSD (16)