Sắc ký khí GC, sắc ký khí khối phổ GCMS

Các ứng dụng chung máy sắc ký khí GC:

 • Phân tích định tính, định lượng các gốc hydrocarbon;
 • Phân tích định tính, định lượng thuốc bảo vệ thực vật;
 • Phân tích định tính, định lượng các hợp chất vô cơ như CO, CO2,…
 • Phân tích khí hydro cac bon hòa tan trong nước, trầm tích đáy biển; phân tích các hợp chất hữu cơ, các hoạt chất sinh học; phân tích các loại mẫu môi trường bao gồm các chất gây ô nhiễm như dầu khoáng (MO), các chất dioxin (Poly Chlorinated Dibenzo Dioxins- PCDDs), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) thuốc trừ sâu gốc clor (OCPs) trong nước mặt, nước thải bùn thải hay đất
 • Phân tích các chỉ tiêu đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm lân hữu cơ, nhóm cacbamat,…trong thực phẩm, thực phẩm bổ sung và nước.
 • Phân tích các hợp chất PAHs, PCBs, POPs trong thực phẩm và nước
 • Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ từ bao bì chứa đựng thực phẩm;
 • Phân tích Dioxin/furan trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ứng dụng đầu dò thường FID/ ECD/ NPD:

 • Đầu dò Ion hóa ngọn lửa: Đáp ứng được hầu hết các hợp chất hữu cơ: từ các khí bay hơi VOCs, dung môi hữu cơ bay hơi đến các khí bán bay hơi như: Toluen, Benzen, Tricloetylen, Tetrachlorethylene, Acetone, Butanol (i-, sec-), Xăng nhẹ, Ethanol, CCl4, CHCl3, Ethyl Ether, HCHO, Butylacetate, Dichlorethane, Ethylenglycol, Naphthalene, Xylene, Ethyl Ether, AceticAcid…
 • Đầu dò bắt giữ điện tử – ECD detector: Phân tích duợc các hợp chất có Halogen như thuốc trừ sâu,…
 • Đầu dò NPD-TSD detector: Chuyên dụng xác định N, P cho độ nhạy cao
 • Các hệ thống sắc ký khí phân tích được hầu hết các hợp chất thuốc trừ sâu họ Chlor (Aldrin, Eldrin,…), họ Phospho (Chlorpyriphos, Diazinon,…) họ Cúc (Cypermethrin, Deltamethrin,…), các loại thuốc diệt cỏ, diệt nấm trong các nền mẫu nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, môi trường… phục vụ công tác an toàn vệ sinh cho các loại hàng hóa lưu thông trong nước và xuất khẩu

Showing 1–10 of 27 results