2.2 Thông số Máy rửa dụng cụ khử khuẩn bệnh viện WD7015_ 348 Lít